Browse Ask a Question
 
Tools Add
Rss Categories

SSL VPN For Remote Users

Author: Partian Co Reference Number: AA-00223 Views: 4327 Created: 2017-03-12 13:20 Last Updated: 2018-03-06 10:56 0 Rating/ Voters

 راه اندازی SSL VPN

 
نکته:

در این آموزش از FortiOS 5.2.10 استفاده شده است.

در این مقاله به راه اندازی SSL VPN در Fortigate مورد بررسی قرار خواهیم داد. این مثال دسترسی به شبکه داخلی را برای کابران راه دور بوسیله SSL VPN فراهم می کند. همچنین در این مثال برای کابران فوق در هنگام اتصال به شبکه داخلی، دستیابی به اینترنت فراهم می گردد.

مرحله اول :
 •  در ابتدا باید نوع دسترسی به پورتال تعیین گردد. بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر VPN > SSL > Portals را دنبال کرده سپس گزینه ی Full-Access را انتخاب کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید:نکته:

 • انواع دسترسی به پورتال :
 1. Full-Access
 2. Web-Acccess
 3. Tunnel-Access
 •  در این مثال نوع دسترسی Full-Access  انتخاب گردید.

نکته:

باید گزینه ی Enable Split Tunneling را غیر فعال کنید. در نتیجه کل ترافیک از Fortigate عبور کرده و به شبکه داخلی می رسد.

نکته:

در قسمت Source IP Pools می توانید مشخص کنید کاربرانی که از طریق SSL VPN به شبکه وصل می شوند از چه IP Address ای استفاده کنند. دستگاه FortiGate بطور پیش فرض یک Address Range با نام SSLVPN_TUNNEL_ADDR1 را برای این کاربران فراهم کرده است. شما می توانید آدرس فوق را تغییر دهید بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر Policy & Objects > Objects > Addresses رفته و آدرس مورد نظر را از لیست انتخاب و تغییر دهید.

لازم به ذکر است در صورتی که قصد دارید کاربرانی که از طریق SSL VPN به شبکه متصل می شوند به دو دسته تقسیم شوند و به صورت مجزا به قسمت های جداگانه از منابع شبکه دسترسی داشته باشند، باید دو Portal ایجاد کرده و برای هر کدام یک Range متفاوت از IP Addrress را در قسمت Source IP Pools در نظر بگیرید. همچنین در مراحل بعدی نیز باید دو  User Groups ایجاد و متعاقبا دو Policy ایجاد کنید.

 • سپس در قسمت Predefined Bookmarks گزینه ی Create New را انتخاب کرده و مطابق شکل زیر یک Bookmark جدید ایجاد کنید.

نکته:

Bookmark به عنوان Link یک جهت اتصال به منابع شبکه داخلی استفاده می شود.

مرحله دوم :
 • در این مرحله برای کاربرانی که قصد اتصال به شبکه داخلی را دارند حساب کاربری ساخته و سپس یگ گروه کابری ساخته و حساب های کاربری فوق را به این گروه اضافه می کنیم. بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر زیر را دنبال کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید :

User & Device > User > User Definition


User & Device > User > User Groups


مرحله سوم: 
 • در این مرحله تنظیمات مربوط به اتصال کابران از طریق SSL VPN و در واقع ایجاد Tunnel انجام می شود. بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر VPN > SSL > Settings را دنبال کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید:نکته:

برای گزینه پورت متصل به اینترنت انتخاب شود. همچنین شما می توانید شماره پورت دلخواه خود را در گزینه ی Listen on Port انتخاب کنید. در قسمت Specify Custom IP ranges می توانید IP Address مورد نظر خود جهت اختصاص به کاربران راه دور که به  شبکه داخلی متصل می شوند را انتخاب کنید. لازم به ذکر است بطور پیش فرض یک IP Range بدین منظور در Fortigate در نظر گرفته شده است، در صورت تمایل شما می توانید آن را تغییر دهید و از IP Address های مورد نظر خود استفاده کنید.

نکته:

در قسمت  Authentication/Portal Mapping شما می توانید مشخص کنید که کدام کاربران به کدام پورتال ها چه نوع از دسترسی را داشته باشند.

مرحله چهارم:
 • در این مرحله جهت دسترسی کاربران به شبکه داخلی و همچنین اینترت شبکه ی داخلی به ترتیب دو Policy زیر را ایجاد کند. بدین منظور از منوی سمت چپ مسیر Policy & Objects > Policy > IPv4 را دنبال کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام دهید:


نکته:

همانطور که در ابتدای آموزش گفته شد، در صورتی که قصد دارید کاربرانی که از طریق SSL VPN به شبکه متصل می شوند به دو دسته تقسیم شوند و به صورت مجزا به قسمت های جداگانه از منابع شبکه دسترسی داشته باشند، باید دو Portal ایجاد کرده و برای هر Portal یک Range متفاوت از IP Addrress را در قسمت Source IP Pools در نظر بگیرید. همچنین در مراحل بعدی نیز باید دو User Groups ایجاد کنید و متعاقبا دو Policy ایجاد و آدرس و گروه های ساخته شده را به فیلد های Source Address و Source User به صورت جدا گانه اختصاص دهید.

MAC Host Check

شما می توانید با انجام تنظیماتی در دستگاه FortiGate اجازه ی اتصال به شبکه ی داخلی  از طریق SSL VPN را فقط برای کامپیوتر های خاص فراهم کنید. با استفاده از این روش MAC Address مربوط یه کامپیوتر کاربر قبل از اتصال به Tunnel چک می شود.

بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر Global > Dashboard > Status رفته و CLI Console Widget را انتخاب و دستورا زیر را وارد کنید:

conf vpn ssl web portal
edit Portal Name / Full Access /Web Access / Tunnel Access
set mac-addr-check enable
set mac-addr-action allow
config mac-addr-check-rule
edit rule1
set mac-addr-list 01:01:01:01:01:01 08:00:27:d4:06:5d
set mac-addr-mask 48
end
end

 DHCP Relay of IP Address

دستگاه FortiGate می تواند جهت اختصاص IP Address به کاربرانی که از طریق SSL VPN به شبکه متصل می شوند، از DHCP Server استفاده کند. بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر Global > Dashboard > Status رفته و CLI Console Widget را انتخاب و دستورا زیر را وارد کنید:

config system interface
edit ssl.root

set dhcp-relay-service enable / disable
set dhcp-relay-ip
next
end

 تنظیمات Cache Cleaning

زمانی که Session مربوط به SSL VPN خاتمه خاتمه می یابد، بعضی از اطلاعات در Cache مرورگر کاربر باقی می ماند. جهت افزایش امنیت می توانید از ویژگی Cache Cleaning استفاده کنید.با فعال کردن این ویژگی اطلاعات فوق قبل از خاتمه ی Session از Cache مرورگر حذف می شود. بدین منظور از منوی سمت چپ به مسیر Global > Dashboard > Status رفته و CLI Console Widget را انتخاب و دستورا زیر را وارد کنید:

config vpn ssl web portal
edit
full-access
set cache-cleaner
enable
end

Rss Comments
 • There are no comments for this article.
Info Add Comment
Nickname: Your Email: Subject: Comment:
Enter the code below:
Info Ask a Question